Български
English

Оперативна програма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-3.001-0346-C01 НА ОПЕРАТИВНА ППРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 18.08.2017 г. "ВИКТОРИЯ-05"ООД сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0346-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-3.001: Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, Инвестиционен приоритет: Енергийна и ресурсна ефективност, Наименование на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност във "ВИКТОРИЯ-05" ООД".

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца. Проектът стартира на 18.08.2017 г. и приключва на 18.02.2019. Проектът е на стойност 549 780 лв., като безвъзмездната финансова помощ в размер на 331 372.50  лева, се осигурява чрез средства  от Европейския съюз.

Oбщата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ВИКТОРИЯ-05”ООД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар, чрез предоставяне на подкрепа за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Проектът, с оглед целите на настоящата процедура за създаване на модел за енергийно и ефикасно производство в предприятието, предвижда: придобиване на енергоефективно оборудване; оптимизиране на енергопотребелението на сградния фонд чрез подбряване на функционалните характеристики на производствено хале; въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт в предприятието. Дейностите по настоящия проект по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги” ще бъдат изпълнени при приложим режим "минимална помощ".

Предвидените инвестиции в настоящия проект: Отоплителна лъчисто газово–керамична система, 1 бр. за 4 производствени халета, Роботизирана заваръчна система, 1 бр., Дробометна машина, 1 бр., Саниране на производствено хале, Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 и  за сертифициране на ISO 50001, представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие и ще доведат до повишаване на енергийната ефективност в организацията, ще осигурят ресурсно ефективни и екологосъобразни производствени процеси. Ще се постигане по-висока производителност, оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност, намаляване на производствените разходи. Ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се намали себестойността на продукцията, ще се увеличат приходите от продажби, ще се открият перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалният капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигане на стратегическите й цели.

19.08.2017 год.