ECODESIGN 2020-2022

Какво е Ecodesign (Екопроектиране)?
Екопроектирането е общоевропейска инициатива, предназначена за намаляване на отделяните от уредите на твърдо гориво емисии. Екологичният характер на пелетите и дървесината е безспорен. Тези възобновяеми горива имат значително неутрално въздействие върху емисиите на CO2 в атмосферата и допускат 95% по-малко общи емисии на CO2 в сравнение с еквивалентната употреба на традиционни изкопаеми горива, като природен газ или дизелово гориво, отчитайки и емисиите, свързани с тяхното добиване, преработка и транспортиране. От друга страна, ако твърдите горива бъдат изгаряни в технологично остарели уреди, те могат да повлияят на качеството на въздуха, особено по отношение на емисиите от прахови частици и вредни газове. Една постепенна подмяна на остарелите уреди с ново поколение печки, камини и котли драстично ще намали това вредно въздействие. Ето защо, Европейският съюз ще въведе екологично съобразени критерии при проектирането на уреди на твърдо гориво и ще контролира за тяхното спазване от страна на производителите.

Къде и кога влизат в сила изискванията за Ecodesign?
Правилата за  екопроектиране ще бъдат задължителни на територията на 28 държави-членки на ЕС и във всички ЕЕС държави от следните дати:
-     за котли на твърдо гориво с номинална топлинна мощност 500 kW или по-ниска, включително онези, включени в комплекти от котли на твърдо гориво, допълнителни топлоизточници, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, изискването за екопроектиране влиза в сила от 1 януари 2020 г. (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1189 НА КОМИСИЯТА);
-      за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво с номинална топлинна мощност от 50 kW или по-малко, т.е. за печки, камини, камери за вграждане и готварски печки, изискването за екопроектиране ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1185 НА КОМИСИЯТА).

Какво представляват изискванията за Ecodesign?
Тези два Регламента определят минималните изисквания към отоплителните уреди на твърдо гориво, на които те трябва да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара на ЕС. Тези изисквания са свързани с два аспекта, които се определят като важни за околната среда:
-      енергийна ефективност;
-      емисии на прахови частици (PM), газообразни органични съединения (OGC), въглероден оксид (CO) и азотни оксиди (NOx).
В допълнение, тези Регламентите не определят само основните изисквания към изделията. Те установяват също така и методите за измерване и изчисления, които трябва да бъдат хармонизирани на европейско ниво. Тези методи трябва да бъдат надеждни, точни, възпроизводими и да се основават на усъвършенствани и общоприети методи за измерване.

Как се доказва, че уредът отговаря на изискванията за Ecodesign?
Да бъде изпитан в нотифицирана и акредитирана лаборатория и да притежава изпитвателен протокол с резултати за нива на емисии и ефективност, по-добри от посочените в Регламент 2015/1185 и Регламент 2015/1189.

Какво ще се случи на 01.01.2020 и 01.01.2022?
Считано от тези дати ще бъде незаконно да се произвеждат и продават нови печки, камини и котли на твърдо гориво, които не отговарят на правилата за екопроектиране. Уредите, които са произведени до тези дати и вече се намират в магазини, изложбени зали, складове и др., все още ще могат да се продават, но след като се докаже пред органите за надзор на пазара, че отговарят на разпоредбите за екопроектиране.

Какво ще се случи с уредът, който използвам след 01.01.2020 и 01.01.2022 г.?
На този етап нищо. Тези изисквания се отнасят само за нови уреди, които се пускат на пазара след тези дати.
В България се работи в няколко направления относно мерки за подобряване качеството а атмосферният въздух, включващи и подмяна на стари битови отоплителни уреди на твърдо гориво с нови, които отговарят на изискванията за екопроектиране:
-      с Решение №334/07.06.2019 г. на Министерски съвет е приета „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г.“ Националната програма включва мерки, насочени към секторите, за които е установено, че имат основен принос за замърсяване с фини прахови частици – битово отопление и транспорт. Програмата предвижда задължително поетапно извеждане от употреба на печки, камини и котли на твърдо гориво, които не отговарят на изискванията за екопроектиране;
-     по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ за безвъзмездна финансова помощ са предвидени средства в размер до 111 442 101,58 лв. с ДДС като конкретни одобрени бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух: Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. С процедурата ще бъде осигурено финансиране за мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с:

  • друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи);
  • на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екопроектиране;
  • с алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или  газоразпределителна мрежа.

Ами енергийното етикетиране?
Енергийното етикетиране е задължително за производителите на уреди на твърдо гориво и включва поставянето на цветен печатен етикет върху предната страна на уреда. Този етикет посочва енергийната ефективност на уреда в разпознаваем формат.

С какво съвместимите с Ecodesign уреди са по-добри от старите?
Независими изследвания от Kiwa Gastec показват, че уредите, които покриват изискванията за екопроектиране са с 80% по-ефективни от уредите, произведени преди 10 години.

Ангажиментът на „Виктория-05“ ООД?
Дори и правилата за екопроектиране все още да не са в сила, нашата фирма вече адаптира дизайна на своите изделия така, че те да отговарят на бъдещите изисквания. Ние произвеждаме и продаваме цели фамилии битови отоплителни уреди на твърдо гориво, които дори надвишават минималните изисквания по отношение на ефективност и нива на емисии, определени от регламентите за екопроектиране. Какво означава това за потребителите?
-      по-ниска консумация на гориво;
-      повече спестявания;
-      грижа за околната среда;
-      подобряване на качеството на въздуха.

За повече информация разгледайте нашата интернет страница www.v05.bg или се обадете на нашите експерти. Ако желаете да видите реално нашите изделия, посетете фирмената ни изложбена зала или някой от нашите дистрибутори.