Оперативни програми

                                            


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-6.002-0607-C01 НА ОПЕРАТИВНА ППРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 21.09.2022 г. "ВИКТОРИЯ-05"ООД сключи Договор № BG16RFOP002-6.002-0607-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, с код BG16RFOP002-6.002, Наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца. Проектът стартира на 21.09.2022 г. и приключва на 21.07.2023 г. Проектът е на стойност 268 400 лв., като безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейския съюз чрез ЕФРР в размер на 134 200.00 лв. и  134 200.00 лв. -  собствено финансиране.

Общата цел на проекта е насочен към преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от КОВИД-19 и подготовката на "ВИКТОРИЯ-05"ООД за екологично и устойчиво възстановяване чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Отсъствието на сградна топлоизолация в три от производствените халета на предприятието е причина за най-големите топлозагуби в помещенията; влошава се енергийната ефективност на предприятието и това води до високи енергийни разходи. Халетата, са с много голяма площ и височина на помещенията. Въпреки изградената отоплителна лъчисто газово–керамична система за оптимизиране енергопотреблението, зимно време е много трудно за отопление на производствените площи и не се поддържа оптимален микроклимат; лятно време става горещо и задушно заради бетонните конструкции на сградите, които задържат високи температури.

Проектът предвижда СМР дейности за изграждане на енергийно-ефективна изолационна система на фасадата на  три производствени халета, в които работи основният персонал на "ВИКТОРИЯ-05"ООД.

В резултат от изпълнението на проекта ще се осигури оптимизиране на енергопотреблението в производствената сграда; ще се постигне подобряване на нейните производствени характеристики; ще се създаде комфортна работна среда; ще се елиминират производствените и финансови загуби за предприятието, свързани с неоптималното енергопотребление на сградния фонд. Чрез подкрепата по настоящата схема, "ВИКТОРИЯ-05"ООД ще подобри енергийната ефективност на предприятието, което, от своя страна, ще подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност. По този начин фирмата ще отговори адекватно на предизвикателствата за зелена и устойчива икономика.

23.09.2022 год.

 

 

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.040-0100-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствения капацитет във "ВИКТОРИЯ-05" ООД, предприятието обявява процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет на процедурата:

Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализирано оборудване, включващо следните обособени позиции:
         - Обособена позиция 1: Автоматична лазерна портална машина, 1 бр.;
         - Обособена позиция 2: CNC струг с наклонени направляващи, 1 бр.;
         - Обособена позиция 3: CNC хидравлична абкант преса, 1 бр.

Документацията за участие в процедурата е публикувана в по-долу посочените линкове.

02.02.2021 год.НА 14.01.2021 год. „ВИКТОРИЯ-05“ ООД СКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.077-1064-C01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА“

Обща стойност на проекта: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.
Безвъзмездна помощ: 100%.
Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Европейската помощ ще спомогне на „ВИКТОРИЯ-05“ ООД да се осигури оборотен капитал за бизнеса на фирмата за покриване на текущите нужди и извършване на разходи за труд (вкл. разходи за работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция. Посредством отпуснатата безвъзмездна помощ по процедурата, „ВИКТОРИЯ-05“ ООД, ще получи възможност за възстановяване и подкрепа за преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието, ще компенсира спада в оборотите, ще преодолее ликвидната криза и ще постигне стабилност на работните места, като запази заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата. Всичко това ще доведе до постигане на положителен ефект в устойчивото развитие на фирмата с потенциал за развитие.

14.01.2021 год.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.040-0100-C01 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПИК 2014-2020

На 15.12.2020 г. "ВИКТОРИЯ-05"ООД сключи Договор № BG16RFOP002-2.040-0100-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП, с код BG16RFOP002-2.040, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет във "ВИКТОРИЯ-05" ООД.

Срокът за изпълнение на Договора е 12 месеца. Проектът стартира на 15.12.2020 г. и приключва на 15.12.2021 г. Проектът е на стойност 900 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ в размер на 60% е 540 000 лв. От тях 459 000 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез ЕФРР и 81 000 лв. от национално финансиране.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на "ВИКТОРИЯ-05" ООД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар. Проектът, с оглед специфичните цели предвижда повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез внедряване на технологии за подобряване производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност. Предвидените инвестиции в настоящия проект: Автоматична лазерна портална машина, 1 бр., CNC струг с наклонени направляващи, 1 бр. и CNC хидравлична абкант преса, 1 бр.,  представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие, като допълват и надграждат реализираните инвестиционни проекти през последните години. Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет. Чрез инвестиционната подкрепа ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се увеличи делът на новите изделия за предприятието, ще се създадат условия за производство на цялостен завършен продукт, с високо постоянно и гарантирано качество и функционални предимства, за който има растящо търсене. Ще се намали себестойността на продукцията; ще се увеличат приходите от продажби, ще се отворят перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалния капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигането на стратегическите цели на организацията.

17.12.2020 год.„ВИКТОРИЯ-05”ООД ИНФОРМИРА ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ N BG16RFOP002-3.001-0346-C01 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ "ВИКТОРИЯ-05" ООД ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ N BG16RFOP002-3.001-0346-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Реализираният проект е на обща стойност (бюджет) 548 806.94 лв. при безвъзмездната финансова помощ 389 070.06 лв. В резултат на изпълнението на проекта, са реализирани дейностите по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”.

Изпълнените инвестиционни дейности обхващат:
- Закупуване на отоплителна лъчисто газово – керамична система, 1 бр. за 4 производствени халета на предприятието, чрез което се осигурява оптимизация енергопотреблението и се създава многократно по-добър отоплителен ефект в сградния фонд на предприятието;
- Саниране на Производствено хале 1 за подобряване на функционалните му характеристики и повишаване на  неговата енергийна ефективност;
- Закупуване на високотехнологично и енергийноспестяващо оборудване: роботизирана заваръчна система, 1 бр. и  дробометна машина, 1 бр., което води до намаляване на разхода на енергия и за допълнителни ремонти в предприятието, увеличава производителността, подобрява качеството и премахва ръчния труд и всички негативи, свързани с него. Оптимизираният енергиен баланс ще допринесе за провеждане на европейската политика в областта на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на вредни газове, водещи до парников ефект.

По Елемент „Услуги” „ВИКТОРИЯ-05” ООД е изпълнила дейности по Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, както и публичност и визуализация на проекта.

Всички активи са въведени в експлоатация. В  резултат от изпълнението на проектните дейности, ще се повиши енергийната ефективност и ще се осигурят ресурсно ефективни и екологосъобразни производствени процеси в предприятието. Ще се постигане по-висока производителност, оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност, намаляване на производствените разходи. Ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, като се установи устойчиво управление на ресурсите. Придобиването на  Сертификат по стандарт БДС EN ISO 50001 е ефективен и надежден инструмент за управление на енергийните ресурси в организацията. Във фирмата е създадена рамка за управление за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, контрол и намаление на енергийното потребление. Комплексно са обхванати процесите по енергийно планиране, разработването и въвеждането на енергийна политика в организацията; провеждането на постоянен енергиен преглед и анализ на енергийната резултатност.

13.07.2018 год.


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-3.001-0346-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 18.08.2017 г. "ВИКТОРИЯ-05" ООД сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0346-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-3.001: Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, Инвестиционен приоритет: Енергийна и ресурсна ефективност, Наименование на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност във "ВИКТОРИЯ-05" ООД.

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца. Проектът стартира на 18.08.2017 г. и приключва на 18.02.2019. Проектът е на стойност 549 780 лв., като безвъзмездната финансова помощ в размер на 331 372.50  лева, се осигурява чрез средства  от Европейския съюз.

Oбщата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ВИКТОРИЯ-05”ООД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар, чрез предоставяне на подкрепа за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Проектът, с оглед целите на настоящата процедура за създаване на модел за енергийно и ефикасно производство в предприятието, предвижда: придобиване на енергоефективно оборудване; оптимизиране на енергопотребелението на сградния фонд чрез подбряване на функционалните характеристики на производствено хале; въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт в предприятието. Дейностите по настоящия проект по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги” ще бъдат изпълнени при приложим режим "минимална помощ".

Предвидените инвестиции в настоящия проект: Отоплителна лъчисто газово–керамична система, 1 бр. за 4 производствени халета, Роботизирана заваръчна система, 1 бр., Дробометна машина, 1 бр., Саниране на производствено хале, Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 и  за сертифициране на ISO 50001, представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие и ще доведат до повишаване на енергийната ефективност в организацията, ще осигурят ресурсно ефективни и екологосъобразни производствени процеси. Ще се постигане по-висока производителност, оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност, намаляване на производствените разходи. Ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се намали себестойността на продукцията, ще се увеличат приходите от продажби, ще се открият перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалният капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигане на стратегическите й цели.

19.08.2017 год.