ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-3.001-0346-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 18.08.2017 г. "ВИКТОРИЯ-05"ООД сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0346-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-3.001: Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, Инвестиционен приоритет: Енергийна и ресурсна ефективност, Наименование на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност във "ВИКТОРИЯ-05" ООД".

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца. Проектът стартира на 18.08.2017 г. и приключва на 18.02.2019. Проектът е на стойност 549 780 лв., като безвъзмездната финансова помощ в размер на 331 372.50  лева, се осигурява чрез средства  от Европейския съюз.

Oбщата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ВИКТОРИЯ-05”ООД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар, чрез предоставяне на подкрепа за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Проектът, с оглед целите на настоящата процедура за създаване на модел за енергийно и ефикасно производство в предприятието, предвижда: придобиване на енергоефективно оборудване; оптимизиране на енергопотребелението на сградния фонд чрез подбряване на функционалните характеристики на производствено хале; въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт в предприятието. Дейностите по настоящия проект по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги” ще бъдат изпълнени при приложим режим "минимална помощ".

Предвидените инвестиции в настоящия проект: Отоплителна лъчисто газово–керамична система, 1 бр. за 4 производствени халета, Роботизирана заваръчна система, 1 бр., Дробометна машина, 1 бр., Саниране на производствено хале, Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 и  за сертифициране на ISO 50001, представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие и ще доведат до повишаване на енергийната ефективност в организацията, ще осигурят ресурсно ефективни и екологосъобразни производствени процеси. Ще се постигане по-висока производителност, оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност, намаляване на производствените разходи. Ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се намали себестойността на продукцията, ще се увеличат приходите от продажби, ще се открият перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалният капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигане на стратегическите й цели.

19.08.2017 год.

 

  

„ВИКТОРИЯ-05”ООД ИНФОРМИРА ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ N BG16RFOP002-3.001-0346-C01 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ "ВИКТОРИЯ-05" ООД" ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ N BG16RFOP002-3.001-0346-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Реализираният проект е на обща стойност (бюджет) 548 806.94 лева при безвъзмездната финансова помощ 389 070.06 лева. В резултат на изпълнението на проекта, са реализирани дейностите по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”.

Изпълнените инвестиционни дейности обхващат:
- Закупуване на отоплителна лъчисто газово – керамична система, 1 бр. за 4 производствени халета на предприятието, чрез което се осигурява оптимизация енергопотреблението и се създава многократно по-добър отоплителен ефект в сградния фонд на предприятието;
- Саниране на Производствено хале 1 за подобряване на функционалните му характеристики и повишаване на  неговата енергийна ефективност;
- Закупуване на високотехнологично и енергийноспестяващо оборудване: роботизирана заваръчна система, 1 бр. и  дробометна машина, 1 бр., което води до намаляване на разхода на енергия и за допълнителни ремонти в предприятието, увеличава производителността, подобрява качеството и премахва ръчния труд и всички негативи, свързани с него. Оптимизираният енергиен баланс ще допринесе за провеждане на европейската политика в областта на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на вредни газове, водещи до парников ефект.

По Елемент „Услуги” „ВИКТОРИЯ-05”ООД е изпълнила дейности по Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, както и публичност и визуализация на проекта.

Всички активи са въведени в експлоатация. В  резултат от изпълнението на проектните дейности, ще се повиши енергийната ефективност и ще се осигурят ресурсно ефективни и екологосъобразни производствени процеси в предприятието. Ще се постигане по-висока производителност, оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност, намаляване на производствените разходи. Ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, като се установи устойчиво управление на ресурсите. Придобиването на  Сертификат по стандарт БДС EN ISO 50001 е ефективен и надежден инструмент за управление на енергийните ресурси в организацията. Във фирмата е създадена рамка за управление за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, контрол и намаление на енергийното потребление. Комплексно са обхванати процесите по енергийно планиране, разработването и въвеждането на енергийна политика в организацията; провеждането на постоянен енергиен преглед и анализ на енергийната резултатност.

13.07.2018 год.