Лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ

Виктория-05 ООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Виктория-05 ООД  събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 • Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 • на изпълнение на задълженията на Виктория-05 ООД  по договор с Вас;
 • законово задължение, което се прилага спрямо Виктория-05 ООД ;
 • за целите на легитимни интереси на Виктория-05 ООД  или на трета страна.

Виктория-05 ООД   събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели: счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Виктория-05 ООД   спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 • гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Виктория-05 ООД  може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни или общински органи.

Виктория-05 ООД  извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 • създаване на профил – с цел да Ви идентифицира при предоставяне на стоки или услуги;
 • обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка за доставка на стоки или услуги;
 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство.

Виктория-05 ООД  обработва лични данни на всички посетители, регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Виктория-05 ООД  не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Виктория-05 ООД  съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение, след което  Виктория-05 ООД   полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Виктория-05 ООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Виктория-05 ООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от Виктория-05 ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Виктория-05 ООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Виктория-05 ООД  да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от Виктория-05 ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Виктория-05 ООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора.

Виктория-05 ООД  не е длъжна да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Виктория-05 ООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от Виктория-05 ООД  да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Виктория-05 ООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Виктория-05 ООД  да провери точността на личните данни;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Виктория-05 ООД  имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Виктория-05 ООД , или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Виктория-05 ООД :

 • да поискате от Виктория-05 ООД  да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от Виктория-05 ООД  пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от Виктория-05 ООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

Виктория-05 ООД  прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Виктория-05 ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Виктория-05 ООД  не е длъжна да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Виктория-05 ООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Виктория-05 ООД  не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от Виктория-05 ООД . Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, Виктория-05 ООД  може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Виктория-05 ООД  въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Виктория-05 ООД  да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

 

Мерки за сигурност и защита

Виктория-05 ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Виктория-05 ООД  използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

 • криптиране на връзката между сайта и крайното устройство;
 • защита на базата данни от неправомерен достъп;
 • антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп;
 • защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни

Наименование на администратор на лични данни:

Виктория-05 ООД , ЕИК/БУЛСТАТ: 104626020

Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ № 1Б

Телефон: 0618 60200

Електронна поща: info@v05.bg

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни във Виктория-05 ООД:

Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ № 1Б

Телефон: 0888 622828

Електронна поща: nenov@v05.bg

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02 9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg